Воздејството на руската и украинската книжевност врз творештвото на Рајко Жинзифов / Иван Доровски ; [превод од руски Ружица Јанчулева].

Date
2003
Authors
Доровски, Иван. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Превод на делото: Райко Жинзифов : воздействие русской и украинской литературы на его творчество. На наспор. насл. стр.: The impact of Russian and Ukranian literature on Rajko Žinzifov's works / Ivan Dorovski. Фусноти кон текстот. Културниот плурализам како предмет на компаративните истражувања : кон македонското издание на студијата "Рајко Жинзифов" од Иван Доровски / Милан Ѓурчинов: стр. [5]-9. Поважни изданија на делата на Рајко Жинзифов: стр. [185]-186. Библиографија: стр. [187]-202.
Keywords
Citation