Симпозиум "Развојот и карактеристиките на народно-ослободителната војна и на револуцијата во Македонија" : Скопје, 9-10 декември 1971 година / [уредувачки одбор Михаило Апостолски, ... и др.].

Date
1973
Authors
Симпозиум "Развојот и карактеристиките на Народно-ослободителната војна и на револуцијата во Македонија" (1971 : Скопје)
Апостолски, Михаило. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Институт за национална историја
Abstract
Description
Кор. и 'рбет. насл. стр.: Ослободителната војна и револуцијата во Македонија. Трудови на мак., слов., хрв. и срп. јазик. Тираж 1500. Фусноти кон текстот. Библиографија: стр. [845]-852. Регистри. Summaries кон трудовите.
Keywords
Народно-ослободителна војна
Citation