Идни предизвици на економскиот развој и економските политики на Република Македонија : зборник од научната конференција одржана во Охрид на 4-5 октомври 2018 година / уредувачки одбор Таки Фити претседател, Гоце Петрески, Изет Зеќири.

Date
2019
Authors
Фити, Таки. (edt)
Петрески, Гоце. (edt)
Зеќири, Изет. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Економски развој, Економска политика
Citation