Хепатитис Б вирус инфекција и примарен црнодробен карцином со посебен осврт на состојбата во Република Македонија : (резултати од научноистражувачки проект) / раководител на проектот Пенчо Давчев ; соработници Владимир Бидиков, Ѓорѓи Ставриќ, Владимир Серафимоски, Драган Трајановски, Методија Нешковски, Иван Дејанов, Димитар Ивановски, Ѓорѓи Зографски ; [уредник Исак Таџер].

Date
1992
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Hepatitis B virus infection and hepatocelullar carcinoma with special reference to the Republic of Macedonia : (results of research project) / project director Penčo Davčev. Тираж 500. Публикации што произлегле од проектот: стр. 65-66. Библиографија: стр. 8-9, 61-64 [99 единици] Summary.
Keywords
Хепатитис Б, вирусна инфекција, Хепатоцелуларен карцином
Citation