Илјадалетие на хрватското глаголаштво / Едуард Херцигоња ; [превод од оригиналот Жељкица Демниева, Споменка Демниева].

Date
2015
Authors
Херцигоња, Едуард. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Превод на делото: Tisućljeće hrvatskoga glagoljaštva / Eduard Hercigonja. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Поговор / Владо Матевски: стр. [255] Слика и белешка за авторот: стр. 254-255. Библиографија: стр. 221-231. Регистар.
Keywords
Глаголаштво, Хрватска филологија
Citation