Театарот на почвата на Македонија од антиката до денес : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Јелена Лужина, Иван Џепароски ; ликовна изработка на корица Кочо Фиданоски].

Date
2004
Authors
Чаусидис, Никос. (aut)
Лафазановски, Ермис. (aut)
Јанакиевски, Томе. (aut)
Павловски, Мишел. (aut)
Поленаковиќ, Харалампие. (aut)
Лужина, Јелена. (aut)
Алексиев, Александар. (aut)
Иванов, Благоја. (aut)
Петковска, Нада. (aut)
Стојаноска, Ана. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", кн. 13. Кон тринаесеттиот том: Театарот на почвата на Македонија од антиката до денес / Георги Старделов: стр. [7]-10. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Македонска драма, Театар
Citation