Науката и културата за заедничка иднина на Југоисточна Европа : прилози од научниот собир одржан во Скопје на 31 октомври 1997 година по повод 30-годишнината од основањето на МАНУ / [уредувачки одбор на зборникот Александар Андреевски, Јордан Поп-Јорданов, Милан Ѓурчинов, Лидија Симовска-Поповска ; превод од англиски јазик Нада Георгиева, превод од руски јазик Тронда Пејовиќ, превод од српски јазик Лидија Симовска-Поповска ; ликовна обработка на корица Кочо Фидановски].

Date
1998
Authors
Андреевски, Александар. (edt)
Поп-Јорданов, Јордан. (edt)
Ѓурчинов, Милан. (edt)
Симовска-Поповска, Лидија. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Science and culture for the joint future of South Eastern Europe : papers from symposium held in Skopje on the 31st October 1997 of the occasion of 30th anniversary of foundation of Macedonian Academy of Sciences and Arts. Тираж 600. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Наука
Citation