Делото на Крсте Мисирков : зборник од меѓународниот научен собир по повод стогодишнината од излегувањето на книгата "За македонцките работи" одржан во Скопје на 27-29 ноември 2003 година / [уредувачки одбор Блаже Ристовски претседател, Георги Старделов, Људмил Спасов ; превод на резимеата на англиски јазик Греам Рид, превод на резимеата на руски јазик Нина Чундева, превод на резимеата на француски јазик Мирјана Алексоска-Чкатроска ; ликовно решение на корицата Кочо Фидановски].

Date
2005
Authors
Ристовски, Блаже. (edt)
Старделов, Георги. (edt)
Спасов, Људмил. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The work of Krste Misirkov : proceedings of the international scientific conference on the occasion of the 100th anniversary of the publication of the book "On Macedonian matters" held in Skopje on 27-29 November 2003. Трудови на повеќе јазици. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Библиографија и Summaries кон трудовите.
Keywords
Мисирков, Крсте Петков, 1874-1926
Citation