Македонските дијалекти во Егејска Македонија : Научен собир, Скопје, 23-24 декември 1991 / [уредувачки одбор Божидар Видоески, Олга Иванова].

Date
1994
Authors
Видоески, Божидар. (edt)
Иванова, Олга. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.:Macedonian dialects of Aegean Macedony : Symposium, Skopje, 23-24 December 1991. Фусноти кон текстот. Тираж 500. Резимеа на англ., рус. и герм. јазик. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Македонски јазик
Citation