Малеш и Пијанец. 7, Економски потенцијали на општината Берово / [уредувачки одбор] Ксенте Богоев, [одговорен] уредник, [Никола Узунов, Боро Пекевски].

Date
1985
Authors
Богоев, Ксенте. (edt)
Узунов, Никола. (edt)
Пекевски, Боро. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Одделение за општествени науки
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Malesh and Pianets. 7, The economics potentials of Berovo district / editor Ksente Bogoev. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Samaries кон трудовите.
Keywords
Стопанство
Citation