Релацијата село>град на словенската територија денес : (лингвистичко-социолошка анализа) : материјали од научниот собир по повод одбележувањето на 15-те години од смртта на академик Божидар Видоески (1920-1998) / [уредувачки одбор Зузана Тополињска, Марјан Марковиќ, Ангелина Панчевска].

Date
2016
Authors
Тополињска, Зузана. (edt)
Марковиќ, Марјан. (edt)
Панчевска, Ангелина. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика = Skopje : Macedonian Academy of Sciences and Arts, Research Center for Areal Linguistics
Abstract
Description
Тираж 300. На наспор. насл. стр.: Relation village>town on the Slavic territory today : (linguistic-sociological analysis) : proceedings of the scientific conference organized in memory of Academician Božidar Vidoeski (1920-1998) Трудови на повеќе јазици. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Словенски јазици
Citation