Светите Климент и Наум Охридски и придонесот на Охридскиот духовен центар за словенската просвета и култура : прилози од научен собир одржан на 13-15 септември 1993 / [уредувачки одбор Петар Хр.Илиевски (претседател), Цветан Грозданов, Блаже Ристовски ; превод на англиски јазик Татјана Митреска ; ликовна обработка на корица Кочо Фидановски].

Date
1995
Authors
Илиевски, Петар Хр. (edt)
Грозданов, Цветан. (edt)
Ристовски, Блаже. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Saints Clement and Naum of Ohrid and the contribution of the Ohrid spiritual centre to Slavonic literacy and culture : papters from the conference held on 13-15 September 1993. Кор. насл.: Светите Климент и Наум Охридски. Фусноти кон текстот. Summaries кон трудовите.
Keywords
Климент Охридски, св., 840-916, Наум Охридски, св., 835-910
Citation