Втора Југословенска ономастичка конференција, Скопје 6-9 октомври 1977 / [организатори] Македонска академија на науките и уметностите [и] Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков" ; уредувачки одбор Божидар Видоески, Блаже Конески, Трајко Стаматоски].

Date
1980
Authors
Југословенска ономастичка конференција (2 : 1977 : Скопје)
Видоески, Божидар. (edt)
Конески, Блаже. (edt)
Стаматоски, Трајко. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Second Yugoslav Onomastic conference Skopje, october 6-9, 1977. Текст на повеќе јазици. Фусноти кон текстот. Тираж 1000. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Јужнословенски јазици
Citation