АСНОМ и македонската држава : зборник на трудови од научниот собир по повод одбележувањето на седумдесетгодишнината од одржувањето на Првото заседание на АСНОМ одржан на 28 ноември 2014 / [уредувачки одбор Иван Катарџиев (главен уредник) ... и др.].

Date
2017
Authors
Катарџиев, Иван. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Институт за национална историја
Abstract
Description
Тираж 300. На наспор. насл. стр: ASNOM and the macedonian state : proceedings of the scietific meeting on the occasion the 70th anniversary of the first assembly of ASNOM held on 28 November 2014. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Summaries.
Keywords
АСНОМ
Citation