Од историјата на словенскиот вокализам / Б.[Божидар] Видоески, З.[Зузана] Тополињска ; картографска обработка М. Марковиќ.

Date
2006
Authors
Видоески, Божидар. (aut)
Тополињска, Зузана. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија: стр. 67-68.
Keywords
Македонски јазик
Citation