Голем Град : Преспа / Вера Битракова Грозданова ; [превод на англиски Елизабета Баковска, Силвана Блажевска, Александра Николовска ; компјутерска обработка Бранко Гештеовски, Методија Николовски ; техничка документација Дафча Спасова, ... [и др.] ; фото Петар Алчев, ...[и др.] ; корица Кочо Фиданоски] = Golem Grad : Prespa / Vera Bitrakova Grozdanova ; [English translation Elizabeta Bakovska, Silvana Blaževska, Aleksandra Nikolovska ; computer layout Branko Gešteovski, Metodija Nikolovski ; technic documentation Dafča Spasova ... [и др.] ; photographies Petar Alčev ... [и др.] ; design Kočo Fidanoski].

Date
2011
Authors
Битракова Грозданова, Вера. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите ; =Skopje : = Macedonian academy of sciences and arts ; Скопје : Данте ; =Skopje : Dante
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Golem Grad : Prespa / Vera Bitrakova Grozdanova. 'Рбетен и кор. ств. насл: Голем град : Преспа I. Текст напоредно на мак. и англ. јазик. Тираж 200. Фусноти кон текстот. Белешка за авторот и слика на пресвитокот од предната и задната страна. Библиографија ; Bibliography: стр. 301-312. Регистар.
Keywords
Голем Град (археолошки локалитет), Археолошки наоди, антички, Археолошки наоди, средновековни
Citation