Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета : материјали од научен собир одржан во Охрид од 25 до 27 септември 1986 година / [уредувачки одбор Матеја Матевски (претседател), Блаже Конески, Димче Коцо ; превод на резимеата Јордан Стефановски].

Date
1989
Authors
Матевски, Матеја. (edt)
Конески, Блаже. (edt)
Коцо, Димче. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Clement of Ohrid and the Role of the Ohrid Literary School in the Development of the Slavic Literacy : materials from the Scientific Meeting held in Ohrid on September 25-27, 1986. "...меѓународен научен собир "Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета""---> предговор. Тираж 800. Фусноти кон текстот. Резимеа на рус., англ. и герм. јазик кон трудовите.
Keywords
Климент Охридски, св., 840-916
Citation