Statistics for Науката и културата во заедничка акција за мир и развој : зборник на трудови / Меѓународна конференција Балканот во новиот милениум, 25 и 26 мај 2001, Скопје ; [уредувачки одбор Георги Ефремов, главен уредник, Георги Старделов, Милан Ѓурчинов ; превод од француски јазик Јулија Ристиќ, превод од англиски јазик Рајна Кошка, Пандора Димовска ; ликовно-графичко обликување Кочо Фидановски].

Total visits

views
Науката и културата во заедничка акција за мир и развој : зборник на трудови / Меѓународна конференција Балканот во новиот милениум, 25 и 26 мај 2001, Скопје ; [уредувачки одбор Георги Ефремов, главен уредник, Георги Старделов, Милан Ѓурчинов ; превод од француски јазик Јулија Ристиќ, превод од англиски јазик Рајна Кошка, Пандора Димовска ; ликовно-графичко обликување Кочо Фидановски]. 0