Statistics for Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата : материјали од симпозиумот одржан во Титов Велес и Штип од 22 до 24.XII 1977 / [Симпозиум "Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата" ; редакциски одбор Љубен Лапе (уредник), Манол Пандевски ; превод на резимеа Патриција Марш-Стефановска].

Total visits

views
Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата : материјали од симпозиумот одржан во Титов Велес и Штип од 22 до 24.XII 1977 / [Симпозиум "Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата" ; редакциски одбор Љубен Лапе (уредник), Манол Пандевски ; превод на резимеа Патриција Марш-Стефановска]. 0