Statistics for Самоуправувањето како законитост во социјалистичкиот развој на Југославија : зборник на реферати од научниот собир одржан во Скопје на 24 и 25 декември 1980 година / [уредувачки одбор Евгени Димитров претседател, Милан Недков, Петре Георгиевски ; превод на резимеата Наум Гризо, Милена Цекова].

Total visits

views
Самоуправувањето како законитост во социјалистичкиот развој на Југославија : зборник на реферати од научниот собир одржан во Скопје на 24 и 25 декември 1980 година / [уредувачки одбор Евгени Димитров претседател, Милан Недков, Петре Георгиевски ; превод на резимеата Наум Гризо, Милена Цекова]. 0