Statistics for Фолклорот и етнологијата на Битола и Битолско : материјали од научниот собир одржан во Битола 30, 31 мај 1980 година / [организатори] Македонска академија на науките и уметностите, Друштво за наука и уметност - Битола, УНК "Илинденски денови" - Битола ; [редакциски одбор Михаило Апостолски (претседател), членови Тале Гошевски, Павле Георгиевски, Стево Бојаџиев, Ѓоре Михајловски, Сиљан Захариевски, Јани Јовановски, Павлина Василева, Петар Атанасовски, Живко Василевски, Кирил Пенушлиски, Вера Стојчевска - Антиќ, Кирил Крстев, Јован Кочанковски, Кирил Танчевски, Илија Алушевски, Радован Цветковски, Гого Николовски, Марија Хаџи - Пецева, Владимир Костов ; превод на англиски Марија Китанова].

Total visits

views
Фолклорот и етнологијата на Битола и Битолско : материјали од научниот собир одржан во Битола 30, 31 мај 1980 година / [организатори] Македонска академија на науките и уметностите, Друштво за наука и уметност - Битола, УНК "Илинденски денови" - Битола ; [редакциски одбор Михаило Апостолски (претседател), членови Тале Гошевски, Павле Георгиевски, Стево Бојаџиев, Ѓоре Михајловски, Сиљан Захариевски, Јани Јовановски, Павлина Василева, Петар Атанасовски, Живко Василевски, Кирил Пенушлиски, Вера Стојчевска - Антиќ, Кирил Крстев, Јован Кочанковски, Кирил Танчевски, Илија Алушевски, Радован Цветковски, Гого Николовски, Марија Хаџи - Пецева, Владимир Костов ; превод на англиски Марија Китанова]. 0