Сто години од основањето на ВМРО и 90 години од Илинденското востание : прилози од научен собир, одржан на 21-23 октомври 1993 г. / [уредувачки одбор Ксенте Богоев (претседател), Манол Пандевски, Иван Катарџиев, Крсте Битовски].

Date
1994
Authors
Богоев, Ксенте. (edt)
Пандевски, Манол. (edt)
Катарџиев, Иван. (edt)
Битовски, Крсте. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: A hundred years on from the founding of I.M.R.O. (VMRO) and ninety years on from the Ilinden uprising : symposium 21-23 October 1993. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Summaries кон трудовите.
Keywords
Внатрешна македонска револуционерна организација, Илинденско востание, Националноослободително движење
Citation