Макроекономската политика во областа на финансиите : зборник на трудови : научен собир 31 мај 2001 / [уредник Никола Узунов ; корица Кочо Фидановски].

Date
2001
Authors
Узунов, Никола. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Економски факултет
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Macro-economic policy for the finance sector : proceedings : symposium, May 31, 2001. "По повод 80 години од животот и 50 години наставна и научна дејност на академик Ксенте Богоев"--> насл. стр. "... научен собир на тема "Макроекономската политика во областа нафинансиите" ---> предговор. Текст и на срп. и англ. јазик. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Summaries и библиографија кон повеќето трудови.
Keywords
Фискална политика
Citation