Македонија во делата на странските патописци : 1894-1902 / подготвил Александар Матковски.

Date
2006
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Фондација Трифун Костовски
Abstract
Description
Фусноти кон текстот. Вовед / Драгица Митрова: стр. 5-7. Регистар.
Keywords
Citation