Актуелните демографски движења во Република Македонија во светлоста на резултатите на пописот на населенето во 2002 година : прилози од научниот собир одржан на 2 и 3 јуни 2005 година.

Date
2007
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Actual demographic trends in the Republic of Macedonia in the light of the results of the population census in 2002. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите. Summary кон трудовите.
Keywords
Население
Citation