Кодификација на македонското граѓанско и трговско право : зборник од научната расправа одржана во Скопје на 18 јуни 2008 година / [уредувачки одбор Владо Камбовски, Тито Беличанец, Гале Галев].

Date
2008
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Беличанец, Тито. (edt)
Галев, Гале. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The codification of Macedonian civil and commercial law : proceedings of a scientific discussion held in Skopje on 18 June 2008. Публикацијата е во рамките на Проект: Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европсктаа унија : книга 3. Фусноти кон текстот. Трудови и на англ. јазик. Предговор / Владо Камбовски: стр. [7]-30. Summaries кон трудовите.
Keywords
Граѓанско право, Трговско право
Citation