Полски-македонски : граматичка конфронтација. 9, Негација / Зузана Тополињска.

Date
2009
Authors
Тополињска, Зузана. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Кор. ств. насл: Македонски-полски граматичка конфронтација. На наспор. насл. стр.: Polish-macedonian grammatical confrontation. 9, Negation / Zuzanna Topolińska. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Polski-Macedoński konfrontacja gramatyczna. Negacja (streszczenie) ; Polish-Macedonian grammatical confrontation. Negation (summary) Библиографија: стр. 155-157.
Keywords
Македонски јазик, Полски јазик
Citation