Нефрологија : трудови : публикации / Момир Поленаковиќ.

Date
2009
Authors
Поленаковиќ, Момир. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Nephrology : publications / Momir Polenakoviḱ. Тираж 50. Биографија: стр. [3157]-3161. Библиографија кон трудовите. Библиографија на книги, поглавја во книги и зборници кои не се отпечатени во трудовите: стр. 3154-3156.
Keywords
Нефрологија
Citation