"Сегашност" како лингвистички поим : граматички средства за изразување "сегашност" во словенските и во балканските јазици / [уредници Зузана Тополињска, Милица Миркуловска].

Date
2010
Authors
Тополињска, Зузана. (edt)
Миркуловска, Милица. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: "Present " as a linguistic notion : grammatical means for expressing "present" in slavic and balkan languages. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија: стр. [209]-215.
Keywords
Словенски јазици, Балкански јазици
Citation