Перифрастични конструкции со "esse" и "habere" vo slovenskite i vo balkanskite jazici / [уредник Зузана Тополињска ; редакциски одбор Зузана Тополињска, Марјан Марковиќ, Милица Миркуловска].

Date
2011
Authors
Тополињска, Зузана. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл стр.: Periphrastic constructions with "esse" and "habere" in Slavic and Balkan languages. Публикацијата е во рамките на проектот: Местото на македонскиот јазик во словенскиот и во балканскиот јазичен свет. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Словенски јазици, Балкански јазици
Citation