Каде е и каде оди модерната макроекономска наука : релевантноста на промените за македонската економија : зборник на трудови од тркалезната маса одржана на 12 декември 2013 година во Македонската академија на науките и уметностите / [уредник Таки Фити].

Date
2014
Authors
Фити, Таки. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Центар за стратегиски истражувања
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The state of contemporary macroeconomic science and its future : relevance of changes for the macedonian economy : proceedings of the round table held on 12th December 2013 at the Macedonian academy of sciences and arts. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Макроекономија, Економија
Citation