Јазичните појави во Битола и Битолско денеска и во минатото : реферати од научниот собир одржан од 7 до 9 септември 1984 г. во Битола / [уредувачки одбор Божидар Видоески (одговорен уредник), Трајко Стаматоски, Ѓорѓи Лумбуровски].

Date
1988
Authors
Видоески, Божидар. (edt)
Стаматоски, Трајко. (edt)
Лумбуровски, Ѓорѓи. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Linguistic phenomena in the Bitola region today and in the past : papers from tge conference held on september 7th-9th, 1984 in Botola. Тираж 600. Фусноти кон текстот. Резимеа на анг., рус. и гер. кон трудовите.
Keywords
Македонски јазик
Citation