1.100-годишнината од упокојувањето на Св. Климент Охридски / Меѓународен научен собир "Милениумското зрачење на Св. Климент Охридски", Скопје, 28 - 29 октомври 2016 година ; [уредник Блаже Ристовски].

Date
2018
Authors
Меѓународен научен собир "Милениумското зрачење на Св. Климент Охридски" (2016 : Скопје)
Ристовски, Блаже. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. Фусноти кон текстот. Трудови на мак., рус. и на англ јазик. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Климент Охридски, св., 840-916
Citation