Кирило-методиевскиот (старословенскиот) период и кирило-методиевската традиција во Македонија : прилози од научниот собир одржан по повод 1100-годишнината од смртта на Методиј Солунски, Скопје, 1-3 октомври 1985 година / [уредувачки одбор Блаже Конески (претседател), Божидар Видоески, Петар Хр. Илиевски].

Date
1988
Authors
Конески, Блаже. (edt)
Видоески, Божидар. (edt)
Илиевски, Петар Хр. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The Period of Cyril and Methodius (old Slavic) and Cyril and Methodius Tradition in Macedonia : parers from the scientific meeting held on the ocassion of 1100th anniversary from the death of Methodius of Salonica. Тираж 600. Фусноти кон текстот. Резимеа на анг. и рус. јазик кон трудовите.
Keywords
Старословенски јазик
Citation