100 години Ѓорѓи Филиповски / уредници Глигор Јовановски, Владо Матевски. - Пригодно издание = Special edition.

Date
2019
Authors
Јовановски, Глигор. (edt)
Матевски, Владо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На напор. насл. стр.: 100 years Gjorgji Filipovski / editors Gligor Jovanovski, Vlado Matevski. Текст на мак. и англ. јазик. Фусноти кон текстот. Тираж 400. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Филиповски, Ѓорѓи, 1919-
Citation