Македонистички денови во МАНУ : зборник на трудови од меѓународната научна манифестација / [уредувачки одбор Зузана Тополињска, Марјан Марковиќ, Соња Миленковска].

Date
2019
Authors
Тополињска, Зузана. (edt)
Марковиќ, Марјан. (edt)
Миленковска, Соња. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. На напор. насл. стр.: Days of Macedonian linguistics in MANU : proceedings of the international scientific symposium. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Видоески, Божидар, 1920-1998, Македонски јазик
Citation