Лингвистички атлас на македонските дијалекти : (според материјалите на Општословенскиот лингвистички атлас-ОЛА) / [уредник Марјан Марковиќ].

Date
2020
Authors
Марковиќ, Марјан. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика "Божидар Видоески"
Abstract
Description
На напор. насл. стр.: Linguistic atlas of macedonian dialects : (based on data from the common Slavic linguistic atlas - OLA) Библиографија: стр. [115-116]
Keywords
Македонски јазик
Citation