Македонија во војните : 1912-1918 : прилози од научниот собир одржан во МАНУ на 16 и 17 ноември 1988 година / [уредувачки одбор Манол Пандевски, претседател, Данчо Зографски, Иван Катарџиев].

Date
1991
Authors
Пандевски, Манол. (edt)
Зографски, Данчо. (edt)
Катарџиев, Иван. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Macedonia in the wars between 1912 and 1918 : papers from the Scientific Meeting held in Skopje on November 16-17th, 1988. Текст и на срп. и хрв. јазик. "... научен собир на тема "Македонија во војните од 1912 до 1918 година" --> предговор. Тираж 600. Фусноти кон текстот. Резимеа на повеќе јазици кон трудовите.
Keywords
Citation