VI Меѓународен конгрес за проучување на Југоисточна Европа : (Софија 1989) : прилози на учесниците од Македонија / [уредувачки одбор Данчо Зографски, претседател, Оливера Јашар-Настева, Блаже Ристовски].

Date
1991
Authors
Меѓународен конгрес за проучување на Југоисточна Европа (6 : 1989 : Софија)
Зографски, Данчо. (edt)
Јашар-Настева, Оливера. (edt)
Ристовски, Блаже. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Sixième congrès international des études du Sud-Est Européen : (Sofia 1989) : contributions des participants de Macédoine. Текст на повеќе јазици. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Citation