Историска фонологија на македонскиот јазик : со општ поглед врз фонолошкиот развиток на македонскиот јазик и со карта на македонските дијалекти од Божидар Видоески / Блаже Конески ; редакција Људмил Спасов ; [превод на англиски Виктор А. Фридман ; графичка подготовка Љупчо Митревски ; корица Бојан Средоевиќ].

dc.contributor Friedman, Victor A. (trl)
dc.contributor Митревски, Љупчо. (art)
dc.contributor Средоевиќ, Бојан. (bjd)
dc.contributor Пановска-Димкова, Искра. (trl)
dc.contributor.author Конески, Блаже. (aut)
dc.contributor.author Спасов, Људмил. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:13:04Z
dc.date.available 2021-12-16T20:13:04Z
dc.date.issued 2001
dc.description На наспор. насл. стр.: A historical phonology of the Macedonian language : with a survey of the Macedonian dialects and a map by Božidar Vidoeski / Blaže Koneski; edited by Ljudmil Spasov. Текст напоредно на англ. јазик. Фусноти кон текстот. Предговор кон книгата "Историска фонологија на македонскиот јазик" од Блаже Конески / Људмил Спасов; Foreword to "A historical phonology of the Macedonian language" by Blazhe Koneski / Ljudmil Spasov ; translated by Iskra Panovska-Dimkova, Ljupcho Mitrevski: стр. [IX]-XXXV. Библиографија кон главите. Регистри.
dc.format XXXIX, 324 стр. ; 24 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:9989-32-271-6
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/46590730
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/246
dc.language mac
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Култура
dc.subject Македонски јазик
dc.title Историска фонологија на македонскиот јазик : со општ поглед врз фонолошкиот развиток на македонскиот јазик и со карта на македонските дијалекти од Божидар Видоески / Блаже Конески ; редакција Људмил Спасов ; [превод на англиски Виктор А. Фридман ; графичка подготовка Љупчо Митревски ; корица Бојан Средоевиќ].
dc.title.alternative Added title page title: ǂА ǂхисторицал пхонологы оф тхе мацедониан лангуаге
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files