Статусот на модалната морфема би во македонскиот јазик и нејзините функционални еквиваленти во другите словенски и несловенски јазици / [уредник Зузана Тополињска ; редакциски одбор Зузана Тополињска, Марјан Марковиќ].

Date
2018
Authors
Тополињска, Зузана. (edt)
Марковиќ, Марјан. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика
Abstract
Description
Тираж 300. На напор. насл стр.: The status of the modal morpheme bi in Macedonian and its functional equivalents in slavic and non-Slavic languages. Публикацијата е во рамките на проектот: Местото на македонскиот јазик во словенскиот и во балканскиот јазичен свет. Трудови на мак., рус. и пол. јазик. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите. Summaries кон одделни трудови.
Keywords
Македонски јазиk, Словенски јазици
Citation