Статусот на модалната морфема би во македонскиот јазик и нејзините функционални еквиваленти во другите словенски и несловенски јазици / [уредник Зузана Тополињска ; редакциски одбор Зузана Тополињска, Марјан Марковиќ].

dc.contributor.author Тополињска, Зузана. (edt)
dc.contributor.author Марковиќ, Марјан. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:14:44Z
dc.date.available 2021-12-16T20:14:44Z
dc.date.issued 2018
dc.description Тираж 300. На напор. насл стр.: The status of the modal morpheme bi in Macedonian and its functional equivalents in slavic and non-Slavic languages. Публикацијата е во рамките на проектот: Местото на македонскиот јазик во словенскиот и во балканскиот јазичен свет. Трудови на мак., рус. и пол. јазик. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите. Summaries кон одделни трудови.
dc.format 167 стр. : табели ; 24 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:978-608-203-222-1
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/106285578
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/597
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика
dc.subject Македонски јазиk
dc.subject Словенски јазици
dc.title Статусот на модалната морфема би во македонскиот јазик и нејзините функционални еквиваленти во другите словенски и несловенски јазици / [уредник Зузана Тополињска ; редакциски одбор Зузана Тополињска, Марјан Марковиќ].
dc.title.alternative Added title page title: The status of the modal morpheme bi in Macedonian and its functional equivalents in slavic and non-Slavic languages
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files