Процесот на стандардизацијата на македонскиот јазик во споредба со соодветните процеси во другите словенски и балкански јазици : тркалезна маса по повод 125-годишнината од раѓањето на Крсте Мисирков / [уредувачки одбор Блаже Ристовски, Зузана Тополињска, Гане Тодоровски ; превод на англиски јазик Нада Георгиева].

dc.contributor Георгиева, Нада. (trl)
dc.contributor.author Ристовски, Блаже. (edt)
dc.contributor.author Тополињска, Зузана. (edt)
dc.contributor.author Тодоровски, Гане. (edt)
dc.contributor.author Брозовиќ, Далибор. (aut)
dc.contributor.author Минова-Ѓуркова, Лилјана. (aut)
dc.contributor.author Спасов, Људмил. (aut)
dc.contributor.author Пандев, Димитар. (aut)
dc.contributor.author Вангелов, Атанас. (aut)
dc.contributor.author Стаматоски, Трајко. (aut)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:13:00Z
dc.date.available 2021-12-16T20:13:00Z
dc.date.issued 2000
dc.description На наспор. насл. стр.: The standardization of Macedonian in comparison with other Slavic and Balkan languages : roundtable on the Occasion of the 125th anniversary of the birth of Krste Misirkov. "... на 16 декември 1999 година .... се одржа Тркалезна маса на тема "Процесот на стандардизацијата на ..."" ---> стр. [5] Фусноти кон текстот. Резимеа на англ., рус. и фр. јазик кон трудовите. Библиографија кон трудовите.
dc.format 118 стр. ; 24 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:9989-649-74-X
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/40870922
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/225
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Македонски јазик
dc.subject Словенски јазици
dc.title Процесот на стандардизацијата на македонскиот јазик во споредба со соодветните процеси во другите словенски и балкански јазици : тркалезна маса по повод 125-годишнината од раѓањето на Крсте Мисирков / [уредувачки одбор Блаже Ристовски, Зузана Тополињска, Гане Тодоровски ; превод на англиски јазик Нада Георгиева].
dc.title.alternative Added title page title: ǂТхе ǂстандардизатион оф мацедониан ин цомпарисон wитх отхер Славиц анд Балкан лангуагес
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files