Реферати на македонските слависти за XI меѓународен славистички конгрес во Братислава / [уредувачки одбор Божидар Видоески (одговорен уредник), Олга Иванова].

Date
1993
Authors
Видоески, Божидар. (edt)
Иванова, Олга. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Текст мак. и на рус. јазик. Тираж 400. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Резимеа на англ., фр. и рус. јазик кон повеќето трудови.
Keywords
Словенски јазици, Јужнословенска книжевност, Славистика
Citation