Реферати на македонските слависти за XI меѓународен славистички конгрес во Братислава / [уредувачки одбор Божидар Видоески (одговорен уредник), Олга Иванова].

dc.contributor.author Видоески, Божидар. (edt)
dc.contributor.author Иванова, Олга. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:12:46Z
dc.date.available 2021-12-16T20:12:46Z
dc.date.issued 1993
dc.description Текст мак. и на рус. јазик. Тираж 400. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Резимеа на англ., фр. и рус. јазик кон повеќето трудови.
dc.format 184 стр., [1] превиткан лист со карта ; 24 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/20183050
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/139
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Словенски јазици
dc.subject Јужнословенска книжевност
dc.subject Славистика
dc.title Реферати на македонските слависти за XI меѓународен славистички конгрес во Братислава / [уредувачки одбор Божидар Видоески (одговорен уредник), Олга Иванова].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files