Битовото и историското во македонската уметничка проза : материјали од научниот собир одржан во Скопје на 10 и 11 мај 1983 година / [уредувачки одбор Васил Иљоски, претседател, Матеја Матевски, Славко Јаневски].

Date
1986
Authors
Иљоски, Васил. (edt)
Матевски, Матеја. (edt)
Јаневски, Славко. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Tradition and history in Macedonian prose : papers presented at the symposium held in Skopje, May 10th-11th, 1983. Текст и на срхр. јазик. Тираж 500. Фусноти кон текстот.
Keywords
Македонска проза
Citation