Битовото и историското во македонската уметничка проза : материјали од научниот собир одржан во Скопје на 10 и 11 мај 1983 година / [уредувачки одбор Васил Иљоски, претседател, Матеја Матевски, Славко Јаневски].

dc.contributor.author Иљоски, Васил. (edt)
dc.contributor.author Матевски, Матеја. (edt)
dc.contributor.author Јаневски, Славко. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:12:39Z
dc.date.available 2021-12-16T20:12:39Z
dc.date.issued 1986
dc.description На наспор. насл. стр.: Tradition and history in Macedonian prose : papers presented at the symposium held in Skopje, May 10th-11th, 1983. Текст и на срхр. јазик. Тираж 500. Фусноти кон текстот.
dc.format 114 стр. ; 24 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/12331274
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/78
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Македонска проза
dc.title Битовото и историското во македонската уметничка проза : материјали од научниот собир одржан во Скопје на 10 и 11 мај 1983 година / [уредувачки одбор Васил Иљоски, претседател, Матеја Матевски, Славко Јаневски].
dc.title.alternative Added title page title: Tradition and history in macedonian prose : papers presented at the symposium held in Skopje, May 10-th-11th, 1983
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files