Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата : материјали од симпозиумот одржан во Титов Велес и Штип од 22 до 24.XII 1977 / [Симпозиум "Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата" ; редакциски одбор Љубен Лапе (уредник), Манол Пандевски ; превод на резимеа Патриција Марш-Стефановска].

dc.contributor.author Симпозиум "Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата" (1977 : Титов Велес, ШтипШтип)
dc.contributor.author Лапе, Љубен. (edt)
dc.contributor.author Пандевски, Манол. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:12:35Z
dc.date.available 2021-12-16T20:12:35Z
dc.date.issued 1979
dc.description Текст и на срхр. јазик. Тираж 1000. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Summaries ; Резюме кон трудовите. Регистри.
dc.format 717 стр. : факс. ; 25 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/6358282
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/37
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Школство
dc.subject Просвета
dc.subject Култура
dc.title Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата : материјали од симпозиумот одржан во Титов Велес и Штип од 22 до 24.XII 1977 / [Симпозиум "Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата" ; редакциски одбор Љубен Лапе (уредник), Манол Пандевски ; превод на резимеа Патриција Марш-Стефановска].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files