Самоуправувањето како законитост во социјалистичкиот развој на Југославија : зборник на реферати од научниот собир одржан во Скопје на 24 и 25 декември 1980 година / [уредувачки одбор Евгени Димитров претседател, Милан Недков, Петре Георгиевски ; превод на резимеата Наум Гризо, Милена Цекова].

dc.contributor Гризо, Наум. (trl)
dc.contributor Цекова, Милена. (trl)
dc.contributor.author Димитров, Евгени. (edt)
dc.contributor.author Недков, Милан. (edt)
dc.contributor.author Георгиевски, Петре. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:12:37Z
dc.date.available 2021-12-16T20:12:37Z
dc.date.issued 1982
dc.description На наспор. насл. стр.: Self-management as the fundamental principle in the socialist development of Yugoslavia : the papers from the scientific Mmeting held in Skopje - December 24-25, 1980. "... научен собир на тема "Самоуправувањето како законитост во социјалистичкиот развој на Југославија" --> предговор. Тираж 1000. Фусноти кон текстот. Резимеа на англ., франц. или на рус. јазик кон трудовите.
dc.format 600 стр. ; 25 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/8957962
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/53
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Социјалистичко самоуправување
dc.title Самоуправувањето како законитост во социјалистичкиот развој на Југославија : зборник на реферати од научниот собир одржан во Скопје на 24 и 25 декември 1980 година / [уредувачки одбор Евгени Димитров претседател, Милан Недков, Петре Георгиевски ; превод на резимеата Наум Гризо, Милена Цекова].
dc.title.alternative Added title page title: Self-management as the fundamental principle in the socialist development of Yugoslavia : ǂthe ǂpapers from the scientific meeting held in Skopje - December 24-25, 1980
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files