Фолклорот и етнологијата на Битола и Битолско : материјали од научниот собир одржан во Битола 30, 31 мај 1980 година / [организатори] Македонска академија на науките и уметностите, Друштво за наука и уметност - Битола, УНК "Илинденски денови" - Битола ; [редакциски одбор Михаило Апостолски (претседател), членови Тале Гошевски, Павле Георгиевски, Стево Бојаџиев, Ѓоре Михајловски, Сиљан Захариевски, Јани Јовановски, Павлина Василева, Петар Атанасовски, Живко Василевски, Кирил Пенушлиски, Вера Стојчевска - Антиќ, Кирил Крстев, Јован Кочанковски, Кирил Танчевски, Илија Алушевски, Радован Цветковски, Гого Николовски, Марија Хаџи - Пецева, Владимир Костов ; превод на англиски Марија Китанова].

dc.contributor Китанова, Марија. (trl)
dc.contributor.author Научен собир "Фолклорот и етнологијата на Битола и Битолско" (1980 : Битола)
dc.contributor.author Апостолски, Михаило. (edt)
dc.contributor.author Гошевски, Тале. (edt)
dc.contributor.author Георгиевски, Павле. (edt)
dc.contributor.author Бојаџиев, Стево. (edt)
dc.contributor.author Михајловски, Ѓоре. (edt)
dc.contributor.author Захариевски, Сиљан. (edt)
dc.contributor.author Јовановски, Јани. (edt)
dc.contributor.author Василева, Павлина. (edt)
dc.contributor.author Атанасовски, Петар. (edt)
dc.contributor.author Василевски, Живко. (edt)
dc.contributor.author Пенушлиски, Кирил. (edt)
dc.contributor.author Стојчевска - Антиќ, Вера. (edt)
dc.contributor.author Крстев, Кирил. (edt)
dc.contributor.author Кочанковски, Јован. (edt)
dc.contributor.author Танчевски, Кирил. (edt)
dc.contributor.author Алушевски, Илија. (edt)
dc.contributor.author Цветковски, Радован. (edt)
dc.contributor.author Николовски, Гого. (edt)
dc.contributor.author Хаџи - Пецева, Марија. (edt)
dc.contributor.author Костов, Владимир. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:12:37Z
dc.date.available 2021-12-16T20:12:37Z
dc.date.issued 1981
dc.description Белешки и Summaries кон одделни трудови.
dc.format 708 стр. : илустр. ; 24 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/9999626
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/58
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите ; Битола : Друштво за наука и уметност : УНК "Илинденски денови"
dc.subject Етнологија
dc.title Фолклорот и етнологијата на Битола и Битолско : материјали од научниот собир одржан во Битола 30, 31 мај 1980 година / [организатори] Македонска академија на науките и уметностите, Друштво за наука и уметност - Битола, УНК "Илинденски денови" - Битола ; [редакциски одбор Михаило Апостолски (претседател), членови Тале Гошевски, Павле Георгиевски, Стево Бојаџиев, Ѓоре Михајловски, Сиљан Захариевски, Јани Јовановски, Павлина Василева, Петар Атанасовски, Живко Василевски, Кирил Пенушлиски, Вера Стојчевска - Антиќ, Кирил Крстев, Јован Кочанковски, Кирил Танчевски, Илија Алушевски, Радован Цветковски, Гого Николовски, Марија Хаџи - Пецева, Владимир Костов ; превод на англиски Марија Китанова].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files